NÅR ARBEIDSLYSTEN BURDE VÆRT HØYERE OG SYKEFRAVÆRET LAVERE

- og ledere, medarbeidere og arbeidsplassen har det vanskeligt

  • Opplever du at dine kjernemedarbeidere og dyktige ledere mistrives og kanskje ønsker seg bort fra arbeidsplassen?
  • Har du erfart at det er vanskelig å få ned sykefraværet selv om en rekke tiltak har vært iverksatt?
  • Har du krevende medarbeidere som opptar for mye av din tid?


Kan du si ja til noen av punktene over, så er jeg en mulig samarbeidspartner. Med 33 års erfaring fra offentlige, statlige og private virksomheter, får du en renommert og solid samarbeidspartner som forstår situasjonens alvor og behovet for endring. 

På bagrunn av de store økonomiske og menneskelige konsekvenser det har når arbeidsplassen -måned etter måned- opplever stigende grad av mistrivsel eller for høyt sykefravær, har jeg utviklet modellen "The 4P Process". En modell som strategisk tar utgangspunkt i det jeg kaller "The Employee Traffic Light". Hør mer om "The Employee Traffic Light" ved å trykke på bildet til høyre: 

THE CORE

- KJERNEMEDARBEIDERE

Dette er medarbeidere som fungerer som sine lederes høyre og venstre hånd. De yter god service, tar ansvar, er selvstendige, lojale, samarbeidsvillige, har høy arbeidsmoral, minimalt med sykefravær, og vil dypest sett bare hjelpe sine ledere med «å drive skuta» fremover. 


NEED MORE

- MEDARBEIDERE SOM KAN

  UTVIKLES

Disse er p.t. ikke kjernemedarbeidere, men har potensiale til å bli det under kyndig veiledning.

Dessverre kan de også bli trukket ned til en «No More», godt hjulpet av disse.

Lederes lederstil og bruk av gode HR-verktøy, er endelig avgjørende for om the «Need More» vipper til «The Core» eller til «No More».


NO MORE

- UEGNEDE MEDARBEIDERE

Dette er ikke nødvendigvis dårlige mennesker. Men det er mennesker som egner seg mye bedre i en helt annen bransje, og i en helt annen stilling, enn den de p.t. befinner seg i. I motsetning til kjernemedarbeiderne tar denne gruppe medarbeidere ofte ikke det nødvendige ansvar. De preger arbeidsmiljøet med upassende atferd, uselvstendighet, illojalitet, manglende samarbeidsvillighet, alliansebygging og/eller lav arbeidsmoral. De kjenner ekstra godt etter «vondt'er» og har en lav terskel for å fremlegge egenmeldinger eller sykemeldinger.

Utvikling og innovasjon er de ikke nevneverdig opptatt av. De koser seg mye med misnøye, og prøver iherdig å få andre med på «misnøye-laget». En «Core-medarbeider» vil aldri bite på en «No Mores»-agn, mens «The Need More» kan være lette ofre.

Det er viktig å understreke at en medarbeider godt kan være særdeles faglig dyktig og med et lavt sykefravær, men likevel karakteriseres som en «No More», hvis vedkommende på ulike måter og med uønsket atferd skaper et dårligt arbeidsmiljø.