Råde kommune har pr i dag noe felles system for medarbeidersamtsler/utviklingssamtaler. Dette har sin bakgrunn i at virksomhetene er forskjellige med svært ulike behov. Mine forventinger til kurset var å få et felles rammeverk/system for utviklingssamtaler, men som kan tilrettelegges til den enkelte virksomhet sine mål og behov. Kurset "Mye bedre medarbeidersamtaler" innfridde mine forventninger på en god måte, ved å bruke et felles rammeverk og en felles systematikk som kan tilpasses den enkelte virksomhets eller avdelings behov. Dette var et praktisk og nyttig kurs som kan anbefales!

Personalsjef Roar Nordtug, Råde kommuneKurset "Bedre medarbeidersamtaler" var nyttig, interessant og lærerikt. Det gav meg nye, gode og effektive verktøy til medarbeidersamtaler, som igjen vil øke kvaliteten på samtalene. Redskapene som ble gitt gir økt følelse av meningsfullhet i forhold til å gjennomføre medarbeidersamtaler med ansatte. Kursleder var kunnskapsrik, gav gode eksempler og jobbet effektivt. Dette kurset vil jeg anbefale alle som jobber med medarbeidersamtaler og ledelse.

Daglig leder Bodil Skadberg, Steinerbarnehage, BergenGaudio har med dette kurset klart å komprimere en stor mengde viktig informasjon ned til en side og et utrolig effektivt verktøy. Dette vil være svært enkelt og oversiktlig når vi skal jobbe med dette skjemaet. Det viktigste jeg sitter igjen med etter kurset var at jeg tror at denne "kvien" som både ledere og medarbeidere ubevisst eller bevisst har fått programert inn angående medarbeidersamtaler lett kan bli snudd til en positiv opplevelse. Måten kurset ble lagt opp og presentert var engasjerende og motiverende og jeg anbefaler gjerne kurset.

Daglig leder Bente Marie Sjo, Zenit EngineeringLedergruppa i virksomheten Byutvikling i Porsgrunn kommune har deltatt på Gaudio sine kurs “mye bedre medarbeidersamtaler” og “Ansett riktig medarbeider”. Vi er en relativt ny sammenslått virksomhet og har mange nye ansatte og medarbeidere i nye roller. Vi ønsket å styrke lederteamets kompetanse i oppbyggingen av godt arbeidsmiljø med samspill og god kommunikasjon mellom leder og ansatt. Videre har vi et mål om å styrke medarbeidernes bevissthet på egen rolle i utviklingen av et godt arbeidsmiljø og medansvar for virksomhetens resultater. I kurset “mye bedre medarbeidersamtaler” fikk vi en god innføring i samtalen som verktøy for å være kreative sammen og bruke denne til hjelp i å bygge et godt arbeidsmiljø og få til effektiv måloppnåelse. Temaer som samtalens innhold, hvordan samtalen kan bidra til verdiskapningen, stimulere personlige ressurser; arbeidsglede og virksomhetens verdier traff rett på. Med Gaudios medarbeidersamtalehjul fikk vi innføring i et dynamisk verktøy til å styre samtalen på en god måte. Vi har nå gjennomført medarbeidersamtaler etter denne modellen og det har fungert bra. Det beste med kurset var at vi ble inspirert til å tenke nytt om suksesskriterier for å oppnå gode resultater , med arbeidsmiljø og arbeidsglede som grunnleggende strategi. Det var naturlig å følge på med kurset “Ansett riktig medarbeider” hvor verdier, arbeidsglede, personlighetstrekk ble utdypet. I kurset fikk vi en god bevisstgjøring i forhold til å tenke sammensetting av medarbeidere med utgangspunkt i personlighetstrekk. Sammenhengen mellom rekrutteringsprosessen og vår bedriftskultur og våre medarbeideres sammensatte personlighet var gjennomgående i kurset og hadde en direkte nytteverdi. Vi har testet ut det vi har lært i ny rekrutteringsprosess og ble svært fornøyd med responsen på stillingsannonsen og gjennomføringen av intervjuformen. Kursleder Helle Kanaris opplevdes som kunnskapsrik og faglig sterk. Hun formidler engasjert, med mye humor og krydrer med mange eksempler fra arbeidslivet. Det veksles mellom presentasjoner, gruppearbeid, fortellinger og rikelig med tid til spørsmål og svar. Hun inspirerte meg til å tenke nytt om min egen ledelsesstil og strategi. Anbefaler varmt begge kursene til alle ledere i offentlig og private virksomheter.

Virksomhetsleder Jorid Heie Sætre, Byutvikling, Porsgrunn kommuneJeg meldte jeg meg på kurset ”Mye bedre medarbeidersamtaler”, da jeg som leder ikke var fornøyd med egne medarbeidersamtaler. Verktøyet jeg brukte tidligere var tids- og arbeidskrevende. Med andre ord opplevde jeg at organisasjonen fikk for lite utbytte av all tiden som ble brukt og alt arbeidet som ble lagt ned i samtalene.
Kurset til Gaudio var målrettet og konkret med mange gode modeller og eksempler. Kursleder, Helle Kanaris var både direkte og tydelig på en positiv måte. Dette satte i gang refleksjonsprosessen, og selvinnsikten ble utfordret. Gjennom kurset fikk jeg tilgang til et enkelt og oversiktlig verktøy med ”medarbeidersamtalehjulet” som utgangspunkt. Hjulet ble tilpasset den enkelte organisasjon med god hjelp fra kursleder. For meg var ”kompetansemodellen” spesielt opplysende, der fokuset var å utvikle hele organisasjonen ved å belyse bevisst og ubevisst inkompetanse og bevisst og ubevisst kompetanse gjennom medarbeidersamtalene. Kurset kan virkelig anbefales.

Rektor Astrid Størdal, Bjørgvin MontessoriskoleKurset i “Mye Bedre Medarbeidersamtaler” hadde en god blanding av teori og praktisk bruk. En medarbeidersamtale skal handle om arbeidsmiljø og måloppnåelse. Fordi for mye fokus på resultater vil ha negativ konsekvens for resultatene ble vi oppfordret til å ha fokus på arbeidsglede. Arbeidsglede er summen av resultat og relasjoner.
Vi fikk gode tips og råd for relasjonsbygging med referanser til forsking og undersøkelser. Vi fikk senere presentert en modell for å involvere og ansvarliggjøre tilsatte og ledelse. Modellen sitt klare utgangspunkt er at en god medarbeidersamtale har individet i sentrum. Modellen bestod av å utarbeide gode spørsmål, en skjematisk spørreundersøkelse som var rask å gjennomføre og en handlingsplan for oppfølging. Vi fikk en god forklaring og gode eksempler på praktisk bruk og eksempler på hvordan denne kunne tilpasses ulike organisasjoner og individer. Kurset var midt i blinken for meg, både teoretisk og praktisk. Kursholder var kunnskapsrik, god til å formidle budskapet og hadde god kontakt med sitt publikum. Kurset gjorde at jeg valgte å endre hvordan jeg gjennomfører mine medarbeidersamtaler. Anbefales!

Rektor Bernt Hjelmervik, Vats skule, Vindafjord kommuneMedarbeidersamtaler opplever jeg som et viktig redskap i jobben som leder for 35 ansatte i hjemmetjenesten og vi bruker mye tid på dette. Litt skeptisk til kurset i utg.punktet - var redd det var mye rollespill f.eks. Det viste seg at kurset var helt fantastisk. Vi var akkurat passe mange deltagere til at alle fikk god oppfølging/rådgivning direkte relatert til jobben vår. Kursleder Helle Kanaris er kjempeflink - veldig direkte - og hadde vår fulle oppmerksomhet 100% av tiden. Stort utbytte av kurset - veldig lærerikt og gleder meg nå veldig til å ta fatt på en ny runde med medarbeidersamtaler. Er helt sikker på at både medarbeiderne mine og jeg kommer til å få mye mer utbytte av denne samtalen når jeg bruker metoden og skjemaet vi fikk gjennomgått på kurset. Utrolig nyttig kurs!! Anbefales på det varmeste!

Virksomhetsleder Anlaug Øie, Time kommune v/HjemmetjenestenEg likte kurset svært godt. Det var ei lita gruppe, og dialogen vart betre enn den normalt er i store forsamlingar. Medarbeidarsamtalar rører ved nokså personlege tema – sjølv om dei i hovudsak er knytt til profesjon og fag.
Eg sat att med ei oppleving av at dette verktøyet kan eg bruke – her fall det på plass ei vinkling som eg har sakna i vanlege spørreskjema (som eg derfor ikkje har brukt). Det kan særleg nyttast til å få svar på spørsmål om motivasjon og ytelse, hjå den enkelte og ved avdelinga. Få i gang eigen refleksjon hjå medarbeidaren. Og til å få ei betre forståing av samanhengen mellom arbeidsmiljø og resultat, men utan å ha særskilt fokus på resultat, og utan å gå vegen om strenge resultatkrav og målformuleringar. Eg oppfattar også å ha fått innspel som gjer at medarbeidarsamtalen kan bli meir personleg (utan å vere privat) og utviklande over tid/år. Og eg ser at eg kan førebu meg til samtalane på ein betre måte enn før. Kursleiaren var svært engasjert, kunnskapsrik og dyktig til å formidle, direkte og klar, alt med ein varm glød.

Sektorsjef Anny Bastesen, Meland kommune v/Plan, utbygging og kommunalteknikkEg syns at kurset «Mye bedre medarbeidersamtaler» var veldig lærerikt. Det satte fokus på mye som ein kanskje ikkje alltid tenker over. Eg trur at den måten å gjennomføre medarbeidersamtaler på vil gi ein mykje bedre fokus på medarbeideren. Det vil medføre stor endring i måten å gjennomføre medarbeidersamtaler i vår bedrift i alle fall. Eg ser fram til å utarbeide vår mal for medarbeidersamtaler og gjennomføre det i bedriften vår. Har veldig tru på den metoden. Eg har og presentert metoden for dei andre i ledergruppa og dei var veldig begeistra.Kursleder var veldig bra, engasjert og veldig flink til å formidle på ein forståelig måte. Syns alt i alt at det var eit veldig lærerikt og bra kurs.
Adm. leder/Account Manager Marit Undheim, Årdal maskineringKurset “Mye Bedre Medarbeidersamtaler” var veldig matnyttig. Jeg fikk en helt ny måte å tenke på hvordan man kan forberede og gjennomføre en medarbeidersamtale. Kursleder var engasjerende, lett å høre på og utfordret oss på en positiv måte. Og ikke minst; kom med mange tips som var lette å ta med seg tilbake til jobb. Dette er et kurs jeg vil anbefale videre!

Avdelingsleder Anne Lise Sandbakken, Søgne KommuneKursleder presenterte modellen, og tankene bak, på en profesjonell og motiverende måte. Jeg ble veldig inspirert og kan trygt anbefale dette kurset og denne måten å gjennomføre medarbeidersamtaler på.

Styrer Brit Larsen, Tomtebo barnehageJeg vil så absolutt anbefale andre ledere å utprøve Gaudio’s Medarbeidersamtale-modell, da jeg mener den gjør både arbeidsgiver og de ansatte mer delaktige i medarbeidersamtale-prosessen. Kursleder “sprudler” i rollen som formidler og gir rom for refleksjoner og erfaringsdeling mellom deltakerne.

Rektor, Tron Armand Støle, Valle skuleKurset “Mye Bedre Medarbeidersamtaler” gir en konkret og god metodeinnføring i et verktøy som kan anvendes til gjennomføring av medarbeidersamtaler. Kursleders presentasjon var nær, konkret og lett omsettelig til min hverdag som leder i barnehage. Hun var direkte i måten å henvende seg på, noe som utfordret meg på en positiv måte. Jeg vil definitivt anbefale kurset til andre. Jeg ble selv anbefalt kurset, og kan trygt anbefale det videre til mine kolleger i andre barnehager!

Daglig leder Torstein Johannessen, Bergheim barnehageKurset “Mye Bedre Medarbeidersamtaler” er et fantastisk og nødvendig kurs for alle ledere. Det er et nyttig verktøy og ikke minst et herlig redskap hvor utvikling kan måles og reflekteres over, fra år til år (eller med kortere intervall). Kursleders presentasjon opplevdes direkte og tydelig, og jeg føler at kursleder berørte og utfordret meg som person, samtidig som jeg fikk et verktøy for videre hjelp og utvikling.

Enhetsleder Nina Lidahl, Romolslia barnehageKurset var en god blanding av teori, praktiske øvelser og dialog/spørsmålsstilling Det ga en ny innfallsvinkel i å involvere personalet mye i forkant av samtalen og dermed gjøre den bedre individuelt tilpasset. Kursleder var strukturert, kunnskapsrik og engasjert.

Styrer Janne Kristoffersen, Bergen KommuneKurset “Mye Bedre Medarbeidersamtaler” var et veldig spennende og interessant kurs. Kursleder var god til å holde oppmerksomheten gjennom hele dagen, ved en blanding av teori, eksempler, øvelser og latter. Dette er et kurs jeg vil anbefale for alle ledere som holder medarbeidersamtaler! Medarbeidersamtalen er et så viktig verktøy vi har til samarbeidet med medarbeideren, til å gjøre noe med arbeidsmiljøet, og for å nå virksomhetens mål. Kjempe fornøyd med kursleder og innholdet i kurset!

Konst. Virksomhetsleder Wenke Aannerød, Hjemmesykepleien, Våler kommuneTusen takk for et flott kurs, som ga mye refleksjon og ettertanke ifht hvor viktig det bl.a. er å kartlegge medarbeidernes verdier, før, under og i en medarbeidersamtale. Helle Kanaris er utrolig engasjerende, tydelig, faglig dyktig og morsom. Hun skapte et engasjement og en naturlig diskusjon blant oss deltakere.

Avdelingsleder, Gry Haugen, Sigdal KommuneJeg er veldig fornøyd med Gaudio’s medarbeidersamtale-verktøy. For det første er det et godt verktøy som forberedelse til samtalen. Både for den ansatte og leder. I selve samtalen synes jeg nå det er mye lettere å holde tråden og fokus på jobben. Så har det også kommet frem spennende innfallsvinkler i hva vi legger i de områdene vi har valgt. At vi tenker forskjellig og legger ulike ting i disse områdene, skaper læring og refleksjon for begge parter. Takk for et nyttig verktøy!

Styrer Kristin Broholm, Orkdal kommuneJeg syns kurset «Mye Bedre Medarbeidersamtaler» var svært bra. Jeg har aldri hatt medarbeidersamtaler tidligere, men føler at dette gir meg en mye tryggere start fordi jeg har tro på at hele systemet er enklere og at det vil bli lettere å få til en dialog.
Kursleder Helle Kanaris er svært engasjert og man ser at hun virkelig har tro på det hun selger. Det er enkelt og forståelig og man blir engasjert i møte med henne og hennes presentasjon.

Avdelingsleder Hege Haukom, Evjeheimen, Evje og Hornnes kommuneJeg syns kurset var lærerikt og har nå fått et verktøy som egner seg mye bedre til å gjennomføre MAS i vår bedrift. Kursleder presenterte stoffet på en morsomt måte og kan absolutt anbefales:)

Daglig leder Anita Kaaby, Stiftelsen Bolig Bygg